Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hosťovce

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hosťovce

Cieľ a popis projektu: Prioritným cieľom projektu je posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy. Cieľom projektu je odstránenie nežiaducich porúch a nerovností vozoviek . Realizáciou úprav dôjde k podstatnému vylepšeniu kvality života v dotknutom území : vylepšenie vzhľadu, zníženie hlučnosti a prašnosti. Rekonštrukciou sa zlepší vzhľad miestnych komunikácií čo sa premietne do zvýšenia atraktivity obce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.